Policys

Kvalitetpolicy

Vi skall gemensamt inom företaget arbeta aktivt för att få nöjda kunder och god lönsamhet i verksamheten. Detta är en förutsättning för företagets utveckling och långsiktiga överlevnad.
För att uppnå detta skall vi:
 • Alltid leverera svetsade plåtprodukter samt brand- och spolposter av rätt kvalitet och i rätt tid.
 • Alltid uppfylla ställda och bindande krav, gällande lagstiftning samt ta avstånd från alla former av barn- eller tvångsarbete.
 • Ha god kommunikation med kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • Hålla lokaler, maskiner och verktyg i gott skick.
 • Se till att alla våra anställda tar ansvar för sin egen kvalitet samt är intresserade och insatta i kvalitetsarbetet.
 • Genom utbildning se till att de anställdas kunskapsnivå behålls och ständigt förbättras.
 • Se till att ordning och reda råder i företaget.
 • Ständigt utveckla, underhålla och förbättra vårt kvalitetssystem.

Miljöpolicy

Vi skall gemensamt arbeta för att stödja kretsloppstänkandet med ökad resurs-, råvaru- och energihushållning samt minskad miljöbelastning.
För att uppnå detta skall vi:
 • Se till att vårt miljöarbete präglas av saklighet, ärlighet och öppenhet.
 • Uppfylla högt ställda krav genom ständiga förbättringar. Gällande lagkrav, intressenters krav och förväntningar skall utgöra en miniminivå för vår verksamhet.
 • Prioritera leverantörer och andra intressenter som bedriver ett aktivt och seriöst miljöarbete.
 • Minimera uppkomsten av restprodukter och avfall genom god planering, minimala kassationer och förutsättningar för sortering av fraktioner.Vid planering, investeringar och förändringar ska hänsyn tas till att skydda vår närmiljö mot eventuella risker för utsläpp och buller.
 • Se till att vår personal genom utbildning och aktivt stöd visar intresse, är aktiva och tar ansvar för vårt miljöarbete
 • Aktivt arbeta för att minska vår energianvändning, miljöpåverkan samt resursutnyttjande.
 • Ständigt förbättra och utveckla vårt miljöarbete.